வழிபாடு

இன்று ஒன்பதாம் நாள் போற்றி பாடல் பாடி...நவராத்திரியை கொண்டாடுவோம்!

Update: 2022-10-04 03:30 GMT
  • நவராத்திரி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.
  • இன்று ஒன்பதாம் நாளுக்குரிய போற்றி பாடலை பார்க்கலாம்.

முதலில் பிள்ளையாருக்கு இந்த 16 போற்றிகளை சொல்லவும்.

ஓம் அகர முதல்வா போற்றி!

ஓம் அணுவிற்கணுவாய் போற்றி!

ஓம் ஆனை முகத்தோய் போற்றி!

ஓம் இந்திரன் இளம்பிறைபோற்றி!

ஓம் ஈடிலாத் தெய்வமே போற்றி!

ஓம் உமையவள் மைந்தா போற்றி!

ஓம் ஊழ்வினை அறுப்பாய் போற்றி!

ஓம் எருக்கினில் இருப்பாய்போற்றி!

ஓம் ஐங்கரனே போற்றி!

ஓம் ஒற்றைக் கொம்பனே போற்றி!

ஓம் கற்பக களிறே போற்றி!

ஓம் பேழை வயிற்றோய் போற்றி!

ஓம் பெரும்பாரக் கோட்டாய் போற்றி!

ஓம் வெள்ளிக்கொம்பனே விநாயகா போற்றி!

ஓம் பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவாய் போற்றி!

ஓம் போகமும் திருவும் புணர்ப்பாய் போற்றி!

ஒன்பதாம் நாள் போற்றி

ஓம் ஓங்காரத்துப் பொருளேபோற்றி

ஓம் ஊனாகி நின்ற உத்தமியேபோற்றி

ஓம் படைத்தோன் பாகம் பிரியாய்போற்றி

ஓம் அடியவர்க்கு மங்களம் அருள்வாய் போற்றி

ஓம் முக்கோணத்துள் உள்ள மூர்த்தமேபோற்றி

ஓம் ரீங்காரம் தன்னில் இருப்பவளேபோற்றி

ஓம் நாற்பத்து முக்கோண நாயகியேபோற்றி

ஓம் சொற்பொருள் சுவைதனைத் தந்தாய் போற்றி

ஓம் ஆறாது தத்துவம் அருளினாய்போற்றி

ஓம் பளிங்கு ஒளியாய் நின்ற பரமேபோற்றி

ஓம் ஓசை விந்துநாத உட்பொருளாய்போற்றி

ஓம் அகண்ட பூரணி அம்மாபோற்றி

ஓம் உண்ணும் சிவயோக உத்தமியேபோற்றி

ஓம் பண் மறைவேதப் பாசறையேபோற்றி

ஓம் மாகேஸ்வரியே மங்கள உருவேபோற்றி

ஓம் சாம்பவி சங்கரித் தேவியே போற்றி! போற்றி!!

Tags:    

Similar News