வழிபாடு

இன்று எட்டாம் நாள் போற்றி பாடல் பாடி...நவராத்திரியை கொண்டாடுவோம்!

Update: 2022-10-03 07:36 GMT
  • நவராத்திரி 9 நாட்களும் போற்றி பாடுவது நல்லது.
  • இன்று எட்டாம் நாளுக்குரிய போற்றி பாடலை பார்க்கலாம்.

முதலில் பிள்ளையாருக்கு இந்த 16 போற்றிகளை சொல்லவும்.

ஓம் அகர முதல்வா போற்றி!

ஓம் அணுவிற்கணுவாய் போற்றி!

ஓம் ஆனை முகத்தோய் போற்றி!

ஓம் இந்திரன் இளம்பிறைபோற்றி!

ஓம் ஈடிலாத் தெய்வமே போற்றி!

ஓம் உமையவள் மைந்தா போற்றி!

ஓம் ஊழ்வினை அறுப்பாய் போற்றி!

ஓம் எருக்கினில் இருப்பாய்போற்றி!

ஓம் ஐங்கரனே போற்றி!

ஓம் ஒற்றைக் கொம்பனே போற்றி!

ஓம் கற்பக களிறே போற்றி!

ஓம் பேழை வயிற்றோய் போற்றி!

ஓம் பெரும்பாரக் கோட்டாய் போற்றி!

ஓம் வெள்ளிக்கொம்பனே விநாயகா போற்றி!

ஓம் பொன்னும் மெய்ப்பொருளும் தருவாய் போற்றி!

ஓம் போகமும் திருவும் புணர்ப்பாய் போற்றி!

எட்டாம் நாள் போற்றி

ஓம் வேத மெய்பொருளேபோற்றி

ஓம் மேனிக் கருங்குயிலேபோற்றி

ஓம் அண்டர் போற்றும்

அருட் பொருளே போற்றி

ஓம் எண்திசை ஈஸ்வரியேபோற்றி

ஓம் எங்கும் நிறைந்தவளேபோற்றி

ஓம் மாயோனின் மனம்

நிறைந்தவனே போற்றி

ஓம் தூய ஒளியாய் தெரிபவளேபோற்றி

ஓம் சிங்க வாகினித் தேவியேபோற்றி

ஓம் அங்கமெலாம் காக்கும் ஆதரவேபோற்றி

ஓம் சூலத்தில் சத்தியம் காப்பாய்போற்றி

ஓம் துன்பம் துடைக்கும் தூமணிபோற்றி

ஓம் எதிரிகள் விரட்டும் ஏந்தலாய்போற்றி

ஓம் கடுவிஷம் இறக்கும் மருந்தேபோற்றி

ஓம் காப்பதில் நிகரிலாத் தெய்வமேபோற்றி

ஓம் கற்பகமாய் எம்முன் தோன்றுவாய்போற்றி

ஓம் ஜம்தும் துர்க்கா தேவியே போற்றி!!

Tags:    

Similar News