தொடர்புக்கு: 8754422764

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 30

வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 13, 2021 08:21

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 29

சிற்றஞ்சிறுகாலே வந்துனைச் சேவித்து, உன் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 13, 2021 06:54

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 28

கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 12, 2021 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 27

கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா உன் தன்னைப் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும், அதன் பொருளையும் இங்கே பார்க்கலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 11, 2021 06:53

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 26

மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 10, 2021 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 25

ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓரிரவில் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 09, 2021 06:55

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 24

அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 08, 2021 06:56

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 23

மாரி மலைமுழஞ்சில் மன்னிக்கிடத்துறங்கும் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 07, 2021 07:02

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 22

அங்கண்மா ஞாலத் தரசர் அபிமான எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையும் அதன் பொருளையும் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 06, 2021 06:55

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 21

ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும், அதன் பொருளையும் விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 05, 2021 06:52

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 20

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் விரிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 04, 2021 06:58

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 19

குத்து விளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவை பாடலையும் இதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 03, 2021 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 18

உந்து மதகளிற்றன், ஓடாத தோள்வலியன், எனத்தொடங்கும் திருப்பாவை பாடலையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 02, 2021 06:59

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 17

மார்கழி மாதம் முழுவதும் பாடக்கூடிய கன்னியரின் கனவை நனவாக்கும் திருப்பாவை பாடல்களையும், அதன் பொருளையும் இந்த பகுதியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

பதிவு: ஜனவரி 01, 2021 07:05

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 16

மார்கழி மாதம் முழுவதும் விரதம் இருந்து தினமும் ஒரு திருப்பாவையை பாடி இறைவனை வழிபாடு செய்து வந்தால் கன்னியரின் கல்யாண கனவு நிறைவேறும்.

பதிவு: டிசம்பர் 31, 2020 07:02

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 15

'எல்லே இளங்கிளியே; இன்னம் உறக்குதியோ?' எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: டிசம்பர் 30, 2020 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 14

உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: டிசம்பர் 29, 2020 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 13

புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா அரக்கனைக் எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: டிசம்பர் 28, 2020 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 12

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக்கு இரங்கி தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: டிசம்பர் 27, 2020 07:00

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 11

கற்றுக் கறவைக் கணங்கள் பலகறந்து எனத்தொடங்கும் திருப்பாவையையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு: டிசம்பர் 26, 2020 06:58

மார்கழி ஸ்பெஷல் தினமும் ஒரு திருப்பாவை பாடுவோம்: இன்று பாடல் - 10

மார்கழி மாதம் முழுவதும் விரதம் இருந்து தினமும் ஒரு திருப்பாவையை பாடி இறைவனை வழிபாடு செய்து வந்தால் கன்னியரின் கல்யாண கனவு நிறைவேறும்.

பதிவு: டிசம்பர் 25, 2020 07:07

More