என் மலர்

  ஸ்லோகங்கள்

  சிவன் பார்வதி
  X
  சிவன் பார்வதி

  ஸ்வயம்வரா பார்வதி மந்திரமாலா ஸ்தோத்திரம்

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • Print
  • koo
  திருமணம் நிச்சயம் ஆகாமல் பல இடையூறுகளை சந்திப்பவர்களும் விரைவில் மணவாழ்க்கை அமையப்பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ பார்வதி தேவியை பிரார்த்தித்துக்கொள்கிறோம்.
  திருமணத்திற்காகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்கள் துர்வாச முனிவர் அருளிய கீழ்க்காணும் ‘ஸ்வயம்வரா பார்வதி மந்திரமாலா ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லிவரலாம்.

  ஓம் ஹ்ரீம் யோகின்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் யோகேஸ்வர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பயங்கர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பந்தூக வர்ணாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸுகாத்ராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அம்போஜருத்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அபிலாஷ தாத்ர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் நிர்ஜாதாரு கல்பாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் மந்த்ராண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் காமாயை
  நம: (10)

  ஓம் ஹ்ரீம் க்ஷேமங்கராண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பால்யாவஸ்தாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் லலிதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பவத்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீகண்டபாமின்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரபதீன வேண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் நவயெளவனாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்ரீ துர்க்காயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் விலாச பயாக்ஷிண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் க்ருச்சாயை
  நம: (20)

  ஓம் ஹ்ரீம் விலக்ராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பர்யுஸ்த்ரிதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் குசபராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஜகன்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஜனகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரசுர பக்த்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கிரிசாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பரிசாரிண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அனுகூலாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஈச்வர்யை
  நம: (30)

  ஓம் ஹ்ரீம் க்ரியாட்ஹ்யஜாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பஞ்ச ஹுதாசனாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸதாசிவாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் வித்ராச தாத்ர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் வர்ணதாமல ஸத்கராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் மந்தஹாஸாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் மோஹாவஹாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பவான்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பத்ராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரமோத ஜனன்யை
  நம: (40)

  ஓம் ஹ்ரீம் நந்தானுபூதி ரஸிகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கல்யாண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் மஹேஸ்வர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சம்முக்த மன்மத சராசன
  சாருரூபாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அம்பிகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் புவன ஸுந்தர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் தீஷ்ணாம்பராலாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸுந்தர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ருத்ரப்ரியாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கஸ்தூரிகா திலகின்யை
  நம: (50)

  ஓம் ஹ்ரீம் ரக்தாம்பராபரண
  மால்யதராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் நவகுங்கும மாத்ராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சாருரூபாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கிரிஜாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கனகமங்கள சூத்ர சோபாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சந்த்ரார்த்த சாரு மகுடாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் நவபத்ம ஸம்ஸ்த்தாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் த்ரிநேத்ராயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கதம்ப வன வாஸின்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் உத்வேலமத்ய வஸத்யை
  நம: (60)

  ஓம் ஹ்ரீம் மதுராங்காயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் மாயாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் தத்வாத்மிகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பகவத்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சம்பு ப்ரியாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சசிகலா வதம்ஸாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பாசபாண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸம்பத்ப்ரதான நிரதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் புவனேச்வர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அபாக்ருபாயைக்ஷ
   நம: (70)

  ஓம் ஹ்ரீம் ஆருட துங்க துர்காயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ம்ருது பாஹுவல்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ரகல்பாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் மனோஞாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் காமாத்மிகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அகில தர்ம மூர்த்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஜயாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் த்ரிகுணஸ்வரூபாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கருணாம்ருதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சமஸ்த மூர்த்யை
   நம: (80)

  ஓம் ஹ்ரீம் விஸ்வஜன மோஹன
  திவமாயாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஜகதீஸ்வர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் கர்த்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பர்த்ர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹர்த்ர்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் விதிஹராத்ம சக்த்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் புக்த்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் அமிதப்ரஸூத்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பக்தானுகம்பின்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹாயை
  நம: (90)

  ஓம் ஹ்ரீம் ஸாகர ஸுதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் முனிமண்டல
  த்ருச்யமூர்த்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸுராபகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் வ்யாஹாரரூப கக்ஷமாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹரிப்ரியாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் நீஹாரசைல தனயாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ப்ருஹத் ப்ரகாச ரூபாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பரேச மஹிஷ்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹரஜீவ நாதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹரிப்ர முகாபி வந்த்யாயை நம: (100)

  ஓம் ஹ்ரீம் ஹேரம்ப சக்திதர நந்தின்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹேம வாண்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் சண்டிகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹேமவத்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் தேவ்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் மதுகமலாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ச்யாமாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் த்ரைலோக்ய ஸமயோகின்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பரதேவதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஜகன்மோஹின்யை
  நம: (110)

  ஓம் ஹ்ரீம் அத்ரிஸுதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் இஷ்டார்தததாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் தேவ முனீந்த்ர வந்தித
  பதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் பார்வத்யை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் வரப்ரதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் தரா தரேந்த்ர கன்யகாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஹரித்ரா ஸமன்விதாயை நம:
  ஓம் ஹ்ரீம் ஸ்வயம்வரா பார்வத்யை
  நம: (118)
  Next Story
  ×