மலர் கண்காட்சி

மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வரவேற்பு பொம்மைகள்

மலர் கண்காட்சி
முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் செல்பி எடுத்த சுற்றுலாப் பயணி
உற்சாகம்
மலர் கண்காட்சியை காண வந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்