வழிபாடு

ஏழு வகையான லிங்கங்கள்

Update: 2022-06-30 06:21 GMT
  • நமது ஏழேழு பிறப்புக்கும் நற்பலன்கள் கிடைக்க ஏழு வகையான சிவலிங்கங்கள் இருக்கின்றன.
  • இவற்றை முறைப்படி வழிபட்டால் எண்ணற்ற நற்பலன்கள் இல்லம் வந்து சேரும்.

சுயம்புருவ லிங்கம் - தானாக உண்டானது

தேவியக லிங்கம் - அம்பிகை வழிபட்டது

தைவிக லிங்கம் - தேவர்கள் வழிபட்டது

மானுஷ லிங்கம் - மனிதர்கள் வழிபட்டது

ராட்சஸ லிங்கம் - அசுரர்கள் வழிபட்டது

ஆரிஷ லிங்கம் - ரிஷிகள் வழிபட்டது

பாண லிங்கம் - பாணாசுரன் வழிபட்டது

Tags:    

Similar News