நேரம்

இன்றைய பலன்

லாபம் இருமடங்காகும் நாள். தன்னம்பிக்கையோடு செயல்படுவீர்கள். பொன், பொருள் வாங்கப் போட்ட திட்டம் நிறைவேறலாம். பண விவாகரங்களில் நாணயத்தைக் காப்பாற்றுவீர்கள்.