நேரம்

இன்றைய பலன்

இடமாற்றங்களால் இனிமை காண வேண்டிய நாள். இல்லம் தேடி வரும் விருந்தினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.