நேரம்

இன்றைய பலன்

வழிபாடுகளால் செயல்பாடு களில் வெற்றி காண வேண்டிய நாள். கூட்டுத் தொழிலில் உங்கள் கருத்துக்களை கூட்டாளிகள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா? என்பது சந்தேகம் தான்.